1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door AC De Branderij gevestigd te Hardenberg verder te noemen “De Branderij”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  • In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via De Branderij goederen bestelt en/of koopt.
  • Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
  • Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van De Branderij of door feitelijke uitvoering door De Branderij komt een overeenkomst tot stand.
  • De inhoud van folders, drukwerken enzovoort binnen De Branderij niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen en het betreffende stuk aan de overeenkomst wordt aangehecht.
 1. Uitvoering van de overeenkomst
  • Goederen gelden als geleverd, zodra De Branderij de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de bestelling, bij De Branderij of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
  • Indien partijen overeenkomen dat De Branderij het transport van de producten verzorgt, zijn de kosten voor rekening van de klant.
 1. Prijzen
  • Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
  • De in de aanbiedingen van De Branderij weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is De Branderij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
 1. Betaling
  • Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op De Branderij te verrekenen met de door De Branderij in rekening gebrachte bedragen.
  • De Branderij heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
  • Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door De Branderij aangewezen bank- of girorekening.
  • De Branderij is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan De Branderij verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
  • Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan De Branderij vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand.
  • Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan De Branderij verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of De Branderij buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van De Branderij om schadevergoeding te vorderen.
  • De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.
 1. Reclames
  • Eventuele klachten over een door De Branderij geleverd product, dienen binnen 24 uur na levering door de klant aan De Branderij schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is De Branderij niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door De Branderij van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door De Branderij zijn gecrediteerd.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  • Alle door De Branderij te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van De Branderij, zolang de klant enige vordering van De Branderij, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
  • De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Branderij te bewaren.
  • De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.
  • Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens De Branderij tekort schiet of De Branderij goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is De Branderij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen.
 1. Ontbinding en beëindiging
  • De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
  • In geval van verzuim van de klant is De Branderij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan De Branderij verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
  • De Branderij is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant uitstel van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. De Branderij zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 1. Overmacht
  • De Branderij is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van De Branderij opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door De Branderij niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
  • Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van De Branderij zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij De Branderij als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van De Branderij of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van De Branderij.
  • Indien De Branderij bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Aansprakelijkheid
  • De Branderij is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van De Branderij.
  • De totale aansprakelijkheid van De Branderij zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door De Branderij aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
  • De Branderij is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
 1. Geschillen en toepasselijk recht
  • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  • Op een met AC gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
  • Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de AC ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

2018.11